Op het bezoek aan en gebruik van deze website van DoTube zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden (‘informatie’), gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden opslaan en/of printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

De door DoTube op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel

DoTube is onderdeel van Xiberr B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 75289997

Inhoud

De door DoTube verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DoTube kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. DoTube aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel DoTube ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat DoTube verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie. Onze privacy verklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.